PLNÉ ZNENIE PODMIENOK NÁKUPU NA BUTILKA.SK

Pri každej objednávke ste súhlasili s našimi obchodnými podmienkami a po kliknutí na “Objednať s povinnosťou platby” sa podľa slovenských zákonov zaväzujete vo svojom mene k splneniu obchodných podmienok a zaplateniu vašej objednávky.

1 Zaregistrovanie zákazníka

V našom elektronickom obchode môžete produkty nakupovať aj bez zaregistrovania.

Výhody registrácie:

 • Informácie o stave vašej objednávky
 • Prehľad všetkých doteraz zakúpených produktov
 • Možnosť získavať pravidelné informácie o novinkách a akciách
2 Podmienka 18 rokov

Internetový obchod www.butilka.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. Návštevník, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať výhradne produkty neobsahujúce alkohol (nealko nápoje).Každý zákazník bude pri preberaní objednaného tovaru požiadaný o predloženie občianskym preukazom, zástupcovi kuriérskej služby, pre účel zistenia totožnosti a splnenia podmienky dosiahnutého veku 18 rokov.

3 Ochrana súkromia a osobných údajov

Prevadzkováteľom internetového obchodu je Galaxy s.r.o., so sídlom Čermeľská cesta 3, 04001, Košice. www.butilka.sk sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a je viazaný mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. Zaručujeme všetkým našim zákazníkom ochranu osobných údajov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.

Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok odoslaním objednávky dáva kupujúci ako fyzická osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a ak je právnickou osobou alebo živnostníkom poskytuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, e-mail a telefónne číslo vyplnením pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov a predlžuje sa pri každej objednávke. Je možné kedykoľvek odvolať alebo svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení k užívateľskému účtu v sekcii „môj účet“.
Osobné údaje slúžia pre identifikáciu kupujúceho za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry a dodania tovaru – plnenia predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje môže spracúvať prevádzkovateľ – internetový obchod butilka.sk a ktorý zaručí, že spracúvané údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami kupujúceho a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jeho osobnosti a súkromia. Takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné alebo zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými.

Pri platbách za tovar nezadávate žiadne informácie na stránke nášho obchodu, ale všetky informácie o Vašich účtoch zadávate na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne iba elektronickú informáciu o realizácii Vašej platby a my budeme vedieť, že Vašu objednávku môžeme začať vybavovať.
Internetový obchod butilka.sk, je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci pracovného pomeru alebo svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu.Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

Kupujúci dáva pri svojej registrácii môže dať súhlas pre zasielanie informatívnych e-mailov a môže sa kedykoľvek odhlásiť od prijímania takýchto
e-mailov. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využíva- né alebo poskytované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4 Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Všetky ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.

5 Objednávka

Pre objednanie produktu kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup po prihlásení jedine vy (neplatí pre neregistrovaných používateľov).

6 Dodacia lehota

Tovar je objednávateľovi zasielaný v najkratšom možnom termíne. Doručenie tovaru sa uskutočňuje na základe vopred zvoleného spôsobu dopravy a platby (spôsob dopravy a platby je volený pri vyplňovaní objednávky) alebo na základe individuálnej dohody s objednávateľom. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru a skladovej dostupnosti. U produktoch skladom je približná doba dodania je 1 až 2 pracovné dni. Všetky objednávky sa snažíme vybaviť čo najskôr.

7 Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. Ak už bola vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

8 Spôsob platby
 • V hotovosti
 • Dobierka (+1€)
 • Platba kartou
 • Platba bankovým prevodom
9 Cena a spôsob dopravy

Dopravu realizuje DPD. Balík kurierom stojí 4 € za jeden balik/6ks vín. ( (balík vám príde domov). Dobierka za priplatok +1€.

 

Pri odbere väčšieho množstvo tovaru sa cena poštovného dohodne po emalovej alebo telefonickej dohode.


 

Spôsob dopravy si zákazník ľubovoľne volí pri vypĺňaní objednávky.

10 Kontrola dodávky


Dôležité upozornenie!

Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov.
 • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený.
 • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania.

Obsah dodávky je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí zásielky od dopravcu za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ je zistený nedostatok (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení nám prosím neodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe. Na neskoršiu reklamáciu nedostatku (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúceho tovaru v balíku apod.) zistené až mimo prítomnosti doručovateľa, nie je možno brať ohľad.

UPOZORNENIE: Zákaz predaja osobám mladším ako 18 rokov!

11 Vrátenie tovaru

 

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. 
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 8. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar.
12 Používanie materiálov zo stránky

© 2015 butilka.sk – Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od vlastníka butilka.sk zakázaná.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...